Vận tải du lịch

Lĩnh vực vận tải - du lịch được PCG hình thành khá sớm với việc tận dụng những ưu thế sẳn có để phát triển du lịch tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực này là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Minh Hải. Một doanh nghiệp tiền thân là công ty nhà nước được PCG cơ cấu lại.